Toppers XIIth 2021- 2022

GUNGUN ARORA
(97.2%)

ANAYA ADHIKARI
(96.8%)

ABHAY GOEL
(95.8%)

K. TULSI NAGA LAKSHMI
(95.2%)

KHUSHI KHURANA
(94.8%)

RAGHAV CHATURVEDI
(93.8%)

MANISH SANWAL
(93.4%)

GAUTAM ARORA
(93.2%)

LOVLEEN KAUR
(92.8%)

SUYASHI GUPTA
(92.4%)

HARMANDEEP KAUR
(91.8%)

ADARSH TIWARI
(91.4%)
(COMM.)

ANSHIKA ARORA
(90%)
Toppers XIIth 2020- 2021
Toppers XIIth 2018- 2019
Toppers XIIth 2017 - 2018
Toppers XIIth 2016 - 2017
Toppers XIIth 2015 - 2016